Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 2. část

Kázání ze dne 19.11.2017:

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 2. část

16. Úzká a široká cesta/brána. Cesta do Nebe vede přes úzkou cestu/bránu.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století, Matouš 7,13-14

Na úzké cestě je: sebezapírání, oddání se Bohu, denní rozhovory s Bohem, půsty, posvěcování se, pokání, odhalování pastí satana, plnění příkazů Pána Ježíše (evangelizovat, křtít…)… Zdůraznit bych chtěl: Nespoléhej se na vlastní rozumnost a moudrost!

„Nespoléhejte na vlastní moudrost.“
Překlad 21. století, Římanům 12,16

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce – nech se vést Duchem svatým. Neuhašuj Ducha svatého!

17. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Pokud soudíš ve svém srdci, máš problém. Žádný člověk nemůže vědět, zda někoho soudíme ve svém srdci.

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“
Překlad 21. století, Matouš 7,1-5

Napomínání bratrů a sester v Kristu není souzení.

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Překlad 21. století, Židům 10, 24-25

18. Jako křesťané často podceňujeme (opomíjíme) Zjevení Janovo. Bůh nás ale upozorňuje na to, že se jedná o proroctví, o kterém máme hovořit a máme se držet toho, co je v něm napsáno. Také jsme upozorňováni na to, že příchod Ježíše je blízko („ten čas“).

„Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.“
Překlad 21. století, Zjevení 1,3

19. Před Ježíšovým návratem bude/dává Bůh lidem dávat znamení na nebi.

„Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;“
Překlad 21.století, Genesis 1,14

Žádný člověk nemůže znát hodinu ani den Kristova návratu.

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Překlad 21. století, Marek 13,32-33

„O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.“
Ekumenický překlad, Marek 13,32-33

„Ale o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec. Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas. “
Kralická, Marek 13,32-33

Krvavý měsíc. V roce 2014 se po velmi dlouhé době objevil krvavý měsíc hned 2x, v roce 2015 též 2x. V roce 2014 vypukla válka na východní Ukrajině. V roce 2015 začala migrace muslimů do Evropy, Islám a ústup křesťanství. Ze strachu před Islámem a teroristickými útoky se Židé začali vracet ještě masivněji do Izraele. V roce 2015 se Rusko vložilo do války v Sýrii. Další krvavý Měsíc má nastat v červenci 2018. A další pak v lednu 2019.

„Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“
Překlad 21.století, Jóel 3,3-5

4. září 2017 – více článek 23. září 2017 bylo veliké znamení na nebi:

„Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.“

Biblických znamení posledních časů je mnoho: Stát Izrael vznikl v jednom dni, Židé se masivně vrací do Izraele, proti Izraeli stojí všechny světové národy (OSN), exploze okultismu (věštění, senzilbilové, astrologie, jóga…), falešní mesiášové, zvuky polnice od roku 2011 zní celou Zemí, červené řeky a oceány, je mnoho chamtivých falešných proroků/učitelů… To všechno Bible předpověděla a nyní se to děje přímo před našima očima.

20. Před Ježíšovým návratem Bůh vylije Ducha svatého na mnoho lidí. To vidíme právě dnes, kdy si Bůh povolává své vyvolené.

„V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat.“
Překlad 21.století, Skutky 2,17-18

„A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.“
Ekumenický překlad, Skutky 2,17-18

„A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati.“
Kralická, Skutky 2,17-18

21. Před příchodem Ježíše se objeví člověk, který se bude vydávat za Boha.

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“
Překlad 21.století, 2. Tesalonickým 2,3-4

Boží chrám:

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

Který člověk se v našich myslích prokazatelně vydává za Boha? Papež. Nechá si říkat svatý otec…

22. Před příchodem Ježíše bude bujet/vyhledáváno falešné náboženství (Římsko-katolická církev, Islám, Budhismus, Hinduismus, Taoismus, Džinismus…) a okultismus (horoskopy, jóga, reiki…), lidé budou odrazováni od manželství. V poslední časech též bude na vzestupu tak nebezpečné vegetariánství (veganství, makrobiotická strava, ovovegetariánství, frutariánství, vitariánství…). Za vegetariánstvím hledejme i tak nebezpečný humanismus. Podle mnohých je zabíjení zvířat krutost, a proto bychom maso ze zvířat neměli jíst. Toto je velký satanův podvod, démonské učení! Pozor, satan a jeho démoni doporučují nejíst maso!!! Toto všechno vidíme právě dnes.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 4,1-5

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,  V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,  Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu.  Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.  Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.“
Kralická, 1.Timoteus 4,1-5

23. Před příchodem Ježíše budou nelehké časy (nejen pro křesťany). Nastane velký morální úpadek společnosti. To vidíme právě nyní.

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,1-5

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“
Ekumenický překlad, 2. Timoteus 3,1-5

24. Jsme upozorňováni na to, že Ježíš přijde v nečekanou chvíli. Nečekaná chvíle to bude pro toho, kdo nebude bdít – neposlušní křesťané a bezbožní lidé.

Pořád bdi (odhaluj pasti satana, posvěcuj se, čiň pokání…). Pokud to nebudeš dělat, Kristův návrat tě může překvapit. V prvé řadě se zaměř hlavně sám na sebe, až poté na ostatní lidi!!! Satan může využít i naše dobré úmysly. Hovoř s Bohem (dialog), se vším se Mu svěřuj…

„Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Překlad 21. století, Matouš 24,37-44

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

25. Před příchodem Ježíše se budou bezbožní lidé nám křesťanům posmívat.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,3-6

26. Bůh stvoří novou zemi pro věrné. Co se děje v tomto světě, bude zapomenuto.

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17-20

„Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku, protože bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen.“
Ekumenický překlad, Izajáš 65,17-20

„Nebo aj, já stvořím nebesa nová a zemi novou, a nebudou připomínány první věci, aniž vstoupí na srdce. Anobrž radujte se a veselte se na věky věků z toho, což já stvořím; nebo aj, já stvořím Jeruzalém k plésání, a lid jeho k radosti. I já plésati budu v Jeruzalémě, a radovati se v lidu svém, aniž se více bude slýchati v něm hlasu pláče, aneb hlasu křiku. Nebude tam více žádného v věku dětinském, ani starce, kterýž by dnů svých nevyplnil; nebo dítě ve stu letech umře, hříšníku pak, by došel i sta let, zlořečeno bude.“
Kralická, Izaiáš 65,17-20

Budeme tam hlavně pro Boha. Manželství tam nebude.

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

27. Máme dávat dary a almužny potřebným – chudým, sirotkům, vdovám… Každý křesťan by měl dávat ochotně, dobrovolně a hlavně ze srdce.

Zde nehovořím o tzv. desátcích, které požadují některé církevní organizace. Bohu nepatří 10%, ale všechno! O desátcích více zde.

„Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“
Překlad 21.století, Lukáš 6,38

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“
Překlad 21.století, 2.Korintským 9,6-9

28. Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem…

„Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,15

Buďme láskyplní, pokorní, mírní…

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21.století, Matouš 5,5

29. Neber Boží jméno nadarmo. Mnoho křesťanů tak činí denně a vůbec si to neuvědomuje! Boží jméno nadarmo se mj. bere v každém falešném náboženství. Boží jméno nadarmo berou falešní proroci/učitelé. A také ti křesťané, kteří záměrně neplní příkazy Pána Ježíše (odmítají křtít – záměrně oddalují křest na neurčito). A tak dále.

„Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.“
Překlad 21.století, Exodus 20, 7

30. Nemáme se honit za penězi, bohatstvím.

„Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

„Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,15

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Překlad 21.století, Přísloví 23,4

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni?

16. Úzká a široká cesta. Polož si otázky: Opravdu kráčíš po úzké cestě? Opravu se necháváš vést pouze Duchem svatým?
17. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nesoudíš ve svém srdci svého bratra v Kristu? Nesuďme, ale napomínejme se.
18. Čteš Zjevení Janovo? Povídáš o něm?
19. Znamení na nebi.
20. Před druhým příchodem Ježíše nastane vylití Ducha svatého na mnohé lidi.
21. Před příchodem Ježíše se objeví člověk, který se bude vydávat za Boha.
22. Bůh křesťany upozorňuje, že před příchodem Ježíše bude bujet falešné náboženství, lidi budou odrazováni od manželství a bude jim doporučováno nejíst maso (vegetariánství).
23. Před příchodem Ježíše bude velký morální úpadek společnosti.
24. Bůh nás též upozorňuje na to, že pokud nebudeme bdít, Kristův návrat nás může překvapit. Satan může využít i naše dobré úmysly! Nezanedbávej sám sebe! Buduj vztah s Bohem – měj s Ním upřímný vztah.
25. Před příchodem Ježíše se nám budou bezbožní lidé (a někteří křesťané) posmívat. Budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
26. Bůh stvoří novou zemi pro věrné. Bude to dokonalý domov, kde budeme přebývat a Bohem a On se bude o nás starat. Co zažíváme nyní, bude zapomenuto. Jsi právě v této chvíli připraven na návrat Ježíše a Boží soud?
27. Máme dávat dary a almužny potřebným.
28. Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem.
29. Neber Boží jméno nadarmo.
30. Nemáme se honit za penězi, bohatstvím.

Pokračování příště.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení